ประกาศให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบประเมิน

ให้นักศึกษาเข้าไปประเมินการเรียนการสอนวิชา GE111 ได้ที่
http://assessment.bu.ac.th/Login.aspx โดยให้นักศึกษา login ด้วย user name และ password ของนักศึกษาเอง และเข้าไปประเมินวิชา GE111 Section 1301 คะ

และที่
http://bit.ly/56_1_ge111_1301


อาจารย์มีคะแนนพิเศษให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าไปทำแบบประเมินนะคะ