แผนการบรรยาย

ครั้งที่

เนื้อหาวิชา

กิจกรรม/แบบฝึกหัด

1

 

การเสริมสร้างบุคลิกอุปนิสัยที่ดี

(Characteristic Building) ได้แก่

          - ฟังเป็น

          - เปิดใจกว้าง

           - เรียนรู้เรื่องรอบตัว

           - แสดงออกถึงการใช้เหตุผล

           - คนเคารพกติกา

           - คนรักการปรองดอง

            - คนมีวินัยในตนเอง

(พฤ. 13 มิ.ย. 56)

- การบรรยาย

- กิจกรรมในห้องเรียน

-การนำเสนองานกลุ่ม หลังดูภาพพยนต์เรื่อง แดจังกึม

( งานกลุ่ม  5 คะแนน)

 

 

2

การปลูกฝังความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองและของผู้อยู่ร่วมสังคม

- คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

- คุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน

- การศึกษาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตตามความเป็นจริง, การเผชิญและการแก้ไขปัญหาชีวิต

(ส. 15 มิ.ย. 56)

- การบรรยาย

- กิจกรรมในห้องเรียน

 

 

3

วิถีชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ชีวิตการเรียนและการใช้ชีวิตของ  

    นักศึกษา

    - หน้าที่ของการเป็นนักศึกษา

    - อุดมศึกษากับเป้าหมายของชีวิตและวิชาชีพ

(จ. 17 มิ.ย. 56)


- การบรรยาย

- กิจกรรมในห้องเรียน

-แจ้งนักศึกษานำเสนอผลงานครั้งที่ 4 และเตรียมการแสดงละครความเข้าใจเรื่องสถานภาพและบทบาทหรือ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือ เครือข่ายทางสังคมครั้งที่ 5-6

-แจ้งนักศึกษาเตรียมการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ในครั้งที่ 7


 

4

 

บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง : บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของความเป็นบัณฑิตในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทย (บัณฑิตกับวิถีชุมชน) (พฤ 20 มิ.ย. 56)

- การบรรยาย

- กิจกรรมในห้องเรียน

การนำเสนองานกลุ่ม บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง

( งานกลุ่ม  15 คะแนน)

ในตอนท้ายชั่วโมง อาจารย์แจ้งงาน

- งานกลุ่มที่ให้ทำในหัวข้อ แรงบันดาลใจของฉัน  โดยให้ทำเป็น Poster  เพื่อนำเสนอในงาน  GenEd Day   ( งานกลุ่ม  5 คะแนน)

 โดยชี้แจงถึงลักษระการทำงานและเกณฑ์คะแนนที่จะให้

 บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง : บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของความเป็นบัณฑิตในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทย (บัณฑิตกับวิถีชุมชน)  (ส. 22 มิ.ย. 56)

 - กิจกรรมในห้องเรียน

( แผนการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 5)

การนำเสนองานกลุ่ม บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง  (ต่อ) จนครบทุกกลุ่ม

 ในตอนท้ายชั่วโมง อาจารย์อธิบายอีกครั้ง ถึง

- งานกลุ่มที่ให้ทำในหัวข้อ แรงบันดาลใจของฉัน  โดยให้ทำเป็นโปสเตอร์  เพื่อนำเสนอในงาน  GenEd Day

  โดยชี้แจงถึงลักษณะการทำงานและเกณฑ์คะแนนที่จะ

5

มนุษย์กับกลไกของสังคม

- รูปแบบและกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์

- สถานภาพและบทบาททางสังคม

(พฤ. 27 มิ.ย. 56)

-     การบรรยาย

-   กิจกรรมในห้องเรียน  ให้นักศึกษาแสดงละครเป็นการแสดงสถานการณ์จำลองที่เกี่ยวกับ ความเข้าใจเรื่องสถานภาพและบทบาท หรือ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือ เครือข่ายทางสังคม กลุ่มละ 10-15 นาที

                    (งานกลุ่ม5 คะแนน)

6

มนุษย์กับกลไกของสังคม (ต่อ)

- รูปแบบและกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์

- สถานภาพและบทบาททางสังคม

(ส.29 มิ.ย. 56)

 

การนำเสนองานกลุ่ม  (ต่อ)

ในตอนท้ายชั่วโมง

อาจารย์อธิบายถึง การทำงานกลุ่มแสดงครั้งที่ 8

-          เรื่อง การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมวางแผนให้นักศึกษาจัดกลุ่มแล้วให้ปรึกษากันถึงการหาวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก  แล้วกลุ่มสรุปมาแจ้งอาจารย์ให้แล้วเสร็จในชั่วโมงว่าใครวางแผนจะใช้วัสดุใดบ้าง  โดยประดิษฐ์ในหัวข้อ บ้านในอุดมคติของฉัน และนักศึกษาไปลงมือทำ กลับมานำเสนองานในการเรียนครั้งที่ 8  โดยให้ทุกกลุ่มแสดงผลงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 

7

มนุษย์ในแวดวงของธรรมชาติ

- ความเกี่ยวพันมนุษย์และธรรมชาติ

- ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

     - สภาวะแวดล้อมของมนุษย์  และความหลากหลายของระบบนิเวศ

     -   ประชากรมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ

 -   วิกฤติการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(พฤ. 4 ก.ค. 56)

 

- การบรรยาย

- กิจกรรมในห้องเรียน

- แบบประเมินกิจกรรมเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

         ( งานกลุ่ม  5 คะแนน)

-    แสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

            ( งานกลุ่ม 15 คะแนน)

8

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

     - ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม

     - จริยธรรมสิ่งแวดล้อม : หนทางอยู่รอดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     - หลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

    -ตัวอย่างการใช้และการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ

(ส. 6 ก.ค. 56)

การบรรยาย

-กิจกรรมในห้องเรียน

- ให้นักศึกษาแสดงผลงานในห้องเรียน ReUse

                ( งานกลุ่ม 10 คะแนน)

-เสนอโปรเตอร์ แรงบันดาลใจของฉัน

 

มนุษย์กับคุณธรรมจริยธรรม

การปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน

  -  แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา ได้แก่

ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม

  - คุณธรรมตามกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                

  - การใช้คุณธรรมจริยธรรมในการแก้ไขปัญหาสังคม

(พฤ. 11 ก.ค. 56)

- การบรรยาย

- กิจกรรมในห้องเรียน

- ใบงานเรื่อง หลักธรรมในศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ที่ฉันประทับใจ 

        (งานเดี่ยว 5 คะแนน )

10

- การมีจิตอาสาและจิตสำนึกในการรับใช้สังคม  (ส. 13 ก.ค. 56)

 

- การบรรยาย

กิจกรรมในห้องเรียน  แสดงกิจกรรมจิตอาสา

- ให้นักศึกษาแสดงผลงานจัดเหมือนเป็นบูธ ในห้องเรียน และนักศึกษาผลัดกันเดินชมผลงานของเพื่อนซักถามระหว่างกัน หลังจากนั้นอาจารย์หาอาสาสมัครขึ้นมาเล่าถึงความรู้สึกที่ได้ไปแสดงจิตอาสา ให้เพื่อฟัง ตามความเหมาะสมของเวลา

          ( งานกลุ่ม  15 คะแนน)


11 

 

 

 

 

 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับความมั่นคงของชาติ (จ. 15 ก.ค. 56)

การบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ นักศึกษามารวมกันทุก Section ที่ตึกเพชร ชั้น (วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 56     เวลา 14.00-16.00 น)

- เขียนความเรียง ความประทับใจเกี่ยวกับแนวคิด เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กับความมั่นคงของชาติ ที่ได้รับฟังจากวิทยากร 

(งานเดี่ยว  คะแนน)

12

มนุษย์กับกระแสโลก

       - การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

       - ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

(พฤ. 18 ก.ค. 56)

 

- การบรรยาย  มุ่งให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  และความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ประมาณ ชั่วโมง

- ( Hot Issues) / กรณีศึกษา        

 ( งานกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอาเซียน )

                   

 

 

13

       -การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ

(ส. 20 ก.ค. 56)

 

 

 

- การบรรยาย

- กิจกรรมในห้องเรียน

(แผนการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 14)

Post Test

สรุปผลการเรียนรู้

นิยามของคำว่า คุณค่าแห่งบัณฑิต

สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนวิชานี้ ฯ

 ปิดคอส

Comments