แผนการสอน

ชื่อรายวิชา         คุณค่าแห่งบัณฑิต                               

รหัสวิชา               ศท.111

จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต

อาจารย์ผู้สอน อ.ประพาฬ กาญจโนภาส

                           Email: praparl.k@bu.ac.th

                          อ.พจนีย์ จันทรศุภวงศ์

                           Email: pojanee.j@bu.ac.th

                          Position: อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดวิชา

  ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต  การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
วัตถุประสงค์ของรายวิชา

          1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ของการเป็นนักศึกษาในความหลากหลายของ ระดับอุดมศึกษา  การเสริมสร้างบุคลิกอุปนิสัยที่ดี(Characteristic Building)   การปลูกฝังความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองและของผู้อยู่ร่วมสังคม

   เพื่อจะพัฒนานักศึกษาให้ไปสู่ลักษณะของความเป็นบัณฑิตมหาชน

           2    เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่ และการสร้างเครือข่ายทางสังคม พฤติกรรมความสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ทางสังคมเช่น  การพัฒนา

มนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมการแสดงออก ความเข้าใจในบทบาทความร่วมมือกัน การปรับปรน (Accommodation) รวมถึงการจัดระเบียบทางสังคม

           3.       เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความเกี่ยวพันของมนุษย์และธรรมชาติ

 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการนำหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุขและมีจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

           4. เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานเพื่อสร้างทักษะและคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะจบออกมาให้เป็นบัณฑิต เพื่อเป็นพลังพัฒนาและแก้วิกฤตของสังคม

 การมีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันดีของนักศึกษา

           5. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมชีวิตทางสังคมทุกมิติ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์

 สื่อการสอน

                         1.  ใบความรู้

                          2.  แบบทดสอบ

                          3.   สไลด์

                          4.  คลิบวิดิโอ

กิจกรรม

                          1. การบรรยาย

                           2. ทำแบบฝึกหัด

                           3. กิจกรรมกลุ่ม

                           4. อภิปรายกลุ่ม                         

 เอกสารประกอบการบรรยาย 

คู่มือการสอนวิชาคุณค่าแห่งบัณฑิต

 หลักเกณฑ์และการวัดผล

      คะแนนการมีส่วนร่วม และการปฏิบัติ

   รวมคะแนนเต็ม                100  คะแนน