-ฟังการบรรยาย เรื่องเศรฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงของชาติ

ให้นักศึกษาเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงของชาติ
ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556  ห้อง RA3-501 เวลา 14.00-16.30 
—สิ่งที่ต้องส่งหลังจากการฟังบรรยายแต่ละครั้ง
1.ใบงานเกี่ยวกับการบรรยายมีแจกในห้องบรรยาย
2.รูปถ่ายของนักศึกษากับบรรยากาศการอบรม
Comments