-จิตอาสาและจิตสำนึกในการรับใช้สังคม

การทำงานกลุ่ม เรื่องจิตอาสาและจิตสำนึกในการรับใช้สังคม โดยให้นักศึกษามานำเสนอผลงานในครั้งที่ 10   (ส. 13 ก.ค. 56)    (15 คะแนน)
Comments