-บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง (ลงชุมชน)

การทำงานกลุ่มเรื่อง บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง ร่วมวางแผนให้นักศึกษาลงชุมชนที่นักศึกษาคุ้นเคยโดยให้นักศึกษาจัดกลุ่ม แล้วปรึกษากันถึงพื้นที่ที่จะลง แล้วมานำเสนออาจารย์เป็นเบื้องต้น อาจารย์เก็บรายชื่อกลุ่มของนักศึกษาพร้อมจดบันทึกพื้นที่ที่จะลงของกลุ่ม

    -ให้นักศึกษานำเสนอชื่อชุมชนและแนวทางในครั้ง 3

 - นักศึกษาลงมือทำ  กลับมานำเสนองานในการเรียนครั้งที่ 4-5 โดยให้ทุกกลุ่มแสดงผลงาน  โดยในการนำเสนอ นักศึกษานำเสนอหัวข้อดังนี้

    1. กลุ่มที่  สมาชิกภายในกลุ่ม
    2. ชุมชนที่ไปทำการศึกษา 
    3. บุคคลที่ไปสัมภาษณ์ พร้อมรายละเอียด ที่มา
    4. ปัญหาที่พบ
    5. แนวทางแก้ไข
ในการนำเสนออาจจะมีเนื้อหารายละเอียดพร้อมภาพประกอบการทำกิจกรรมลงชุมชน นำเสนอเป็นพรีเซ้น (power point)

15 คะแนน)

Comments