-สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หัวข้อ บ้านในอุดมคติของฉัน

-      เรื่อง การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมวางแผนให้นักศึกษาจัดกลุ่มแล้วให้ปรึกษากันถึงการหาวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก  กลับมานำเสนองานในการเรียนครั้งที่ 8 (ส. 6 ก.ค. 56) โดยให้ทุกกลุ่มแสดงผลงานโดยพร้อมเพรียงกัน (10 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน

 หัวข้อคะแนนเต็ม 
 ความคิดสร้างสรรค์ 4
 การประยุกต์ใช้งานได้จริง 3
 ความสวยงาม 3
 รวม 10

Comments